วางแผนรับน้ำเหนือเป็นโมเดลพื้นที่ลุ่มภาคกลาง

ผอ.ชป.ที่ 10 ประเมินความเสี่ยงนาล่มอยุธยาเป็น 0 หากเป็นไปตามข้อตกลงที่ทำร่วมกับชาวนา และแผนบริหารจัดการรับน้ำเหนือไหลหลากผันเข้าสู่ 7 ทุ่งแก้มลิง หวังเป็นโมเดลต้นแบบ

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 เปิดเผยขณะมาร่วมกิจกรรมวันเก็บเกี่ยวข้าว นาแปลงใหญ่ เพื่อรณรงค์ลดความเสี่ยงจากอุทกภัย ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้ (5 ก.ย.) ว่า พื้นที่ทุ่งนาลุ่มต่ำในเขตอำเภอบางบาล ถือเป็น 1 ใน 7 แก้มลิงตามธรรมชาติของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทุ่งแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 33,500 ไร่ สามารถเก็บน้ำได้ 107 ล้านลูกบาศก์เมตร และทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่แก้มลิงตามธรรมชาติรวม 7 ทุ่ง ได้แก่ ทุ่งบ้านแพน บางบาล ผักไห่ เจ้าเจ็ด บางกุ้ง บางกุ่ม และทุ่งเขตติดต่อป่าโมก รวมพื้นที่เกือบ 600,000 ไร่ จัดเก็บน้ำได้ประมาณ 1,026 ล้าน ลบ.ม. ตามข้อตกลงร่วมกับชาวบ้าน คือ จะต้องเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังให้แล้วเสร็จก่อน 15 กันยายนนี้ ก่อนน้ำเหนือไหลหลาก ซึ่งจะเป็นผลดีต่องบประมาณของรัฐ เพราะไม่เกิดความเสียหายก็ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยกรณีนาล่มไร่ละ 1,113 บาท หรือประมาณ 600 ล้านบาท เป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดิน และเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามข้อตกลงกัน เมื่อความเสี่ยงนาล่มเป็นศูนย์ ก็ถือเป็นโมเดลต้นแบบได้

อย่างไรก็ตาม ผอ.ชลประทานที่ 10 กล่าวว่า หลังวันที่ 15 กันยายนนี้ จะประเมินภาพรวมของปริมาณน้ำเหนือไหลหลากอีกครั้งว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดที่ต้องผันน้ำเข้าทุ่ง และจะต้องประเมินแยกไปที่ละทุ่งนาตามความเหมาะสมว่าทุ่งใดจะรับน้ำเท่าใด.-สำนักข่าวไทย