จ.นครสวรรค์ ประชุมป้องกันและแก้ปัญหาเอดส์

จังหวัดนครสวรรค์ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาเอดส์สรุปรายงานสถานการณ์แนวโน้ม และผลดำเงินงานในรอบปี พร้อมตั้งเป้าหมายมีอัตราการขยายตัวของผู้ติดเชื้อลดลง โดยเฉพาะกลุ่มชายรักชายและหญิงบริการ
นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาเอดส์ ที่ห้องประชุมศาลา
กลางจังหวัดโดยที่ประชุมได้ติดตามสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ เอชไอวี ซึ่งเดิมอยู่ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น กลุ่มชายนักเที่ยว กลุ่มหญิงบริการทางเพศ ไปยังกลุ่มแม่บ้าน ทารกที่เกิดจากมารดาติดเชื้อ ปัจจุบันขยายมาสู่กลุ่มเยาวชน กลุ่มเสียงสูงที่เข้าถึงยาก เช่น กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มหญิงบริการแอบแฝง เป็นต้น ที่ประชุมยังได้ศึกษากรอบแนวคิดหลักแผนงานเพื่อยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 2573 ลดอัตราการเสียชีวิตการติดเชื้อ ให้น้อยลง โดยเฉพาะกลุ่มชายรักชายและกลุ่มหญิงให้บริการ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันพบมีการแพร่เชื้อเพียงร้อยละ 4 อัตราการติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างชัดเจน สำหรับแนวทางยุติปัญหาเอดส์นั้นต้องเกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ความรู้และรักษาผู้ติดเชื้อโดยสหวิชาชีพ ส่งเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมให้มีการรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธี เพราะผู้ติดเชื้อสามารถใช้ชีวิตปกติ มีอายุยืนยาวเช่นเดียวกับคนทั่วไป ส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตเนื่องจากรักษาสุขภาพไม่ถูกวิธี ติดเชื้อโรคฉวยโอกาส
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ศึกษากรณีตัวอย่างกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคเอดส์ ของอำเภอเก้าเลี้ยว ที่ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างแกนนำเป็นเครือข่ายครอบคลุม ส่งเสริมด้านการป้องกันซึ่งผลงานที่ผ่านมา อสม.ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขตและระดับภาค ในสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ พร้อมมีการตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยหรือเพื่อใช้ในกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ของอำเภออีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สสส.